Procedura recenzowania

Procedura recenzowania nadsyłanych tekstów:

1. Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych (spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego).

2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy.

3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie tekstu do publikacji lub jego odrzucenie.

5. Redakcja nie ujawnia treści recenzji autorom.

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu podejmuje Kolegium Redakcyjne na podstawie dwóch pisemnych recenzji.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z „Wielogłosem".

 Formularz recenzencki >>