Instrukcje dla autorów

Podstawowe informacje redakcyjne

Redakcja poinformuje autora/-rkę o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku w ciągu czterech miesięcy.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadsyłanych tekstach.

Materiały do "Wielogłosu" należy przesyłać w formie elektronicznej w postaci pliku z rozszerzeniem .doc lub .docx na adres redakcji (wieloglos.redakcja@uj.edu.pl) lub poprzez Panel Redakcyjny. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman (12 punktów dla tekstu głównego i 10 punktów dla przypisów) z odstępami 1,5 wiersza w tekście głównym. Objętość nadsyłanych artykułów nie powinna przekraczać 1,5 arkusza (60 000 znaków ze spacjami i przypisami), a recenzji 1 arkusza (40 000 znaków ze spacjami i przypisami).

Prosimy o załączanie streszczenia w języku polskim i angielskim (wraz z tytułem w języku angielskim) nie dłuższego niż 1000 znaków, słów kluczowych w języku polskim i angielskim, bibliografii przedmiotowej, adresu mailowego oraz krótkiego biogramu zawierającego tytuł naukowy, miejsce pracy, tytuły publikacji książkowych wraz z datą i miejscem wydania oraz numer ORCID (jeśli został nadany).

Cytaty zapisujemy antykwą (prostą czcionką) w cudzysłowie. Stosujemy cudzysłowy podwójne – dolne i górne: „”. Cytaty dłuższe niż dwie linijki zapisujemy czcionką o rozmiarze 11 punktów w tzw. bloczku, tzn. oddzielone podwójną interlinią od tekstu głównego, z wcięciem z obu stron 1,5 cm oraz z pojedynczym odstępem w obrębie cytatu. Prosimy, aby do cytatów tłumaczonych specjalnie na potrzeby przesyłanego artykułu dodawać tekst oryginalny.

Tytuły książek, artykułów, filmów itp. zapisujemy kursywą, a tytuły gazet i czasopism antykwą w cudzysłowie. Zwroty i słowa w językach obcych zapisujemy kursywą, a fragmenty wyróżnione przez autora – rozstrzeloną czcionką, dodając w nawiasie kwadratowym: „podkreślenie” oraz inicjały autora. Opuszczenia zaznaczamy za pomocą nawiasu kwadratowego: [...].
 

Przypisy
Prosimy o sporządzanie przypisów dolnych z numeracją ciągłą według wzorca:
 

druk zwarty
P.F. Bandia, Translation as Reparation. Writing and Translation in Postcolonial Africa, London-New York: Routledge 2008, s. 122-131.

artykuł opublikowany w pracy zbiorowej
J. Grądziel-Wójcik, Konstelacje neoawangardy w poezji kobiet na przykładzie twórczości Julii Fiedorczuk
 [w:] Płeć awangardy
, red. A. Kałuża, M. Baron-Milian, K. Szopa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, s. 275.

artykuł opublikowany w zbiorze tekstów jednej autorki lub autora
G. Ritz, Język pożądania u Witolda Gombrowicza, przeł. M. Łukasiewicz [w:] idemNić w la-biryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przeł.
B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukasiewicz, Warszawa: Wiedza Powszechna 2002, s. 196-216.

artykuł opublikowany w czasopiśmie lub wydawnictwie ciągłym
D. Ulicka, Czas i pamięć: Ingardenowska koncepcja budowy fazowej dzieła literackiego w kontekście neurofenomenologii, „Ruch Literacki” 2018, z. 2, s. 125-142.

artykuł opublikowany na stronie internetowej
M. Borys, Polska w wersji nightcorehttps://www.dwutygodnik.com/artykul/9239-polska-w-wersji-nightcore.html [dostęp: 21.11.2020].

inny materiał opublikowany na stronie internetowej
A. Burszta, Obce stany [plik dźwiękowy], https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/ cykle/obce-stany/ [dostęp: 21.11.2020].

Stosowane skrótyibidemop.cit.eademeaedemidemeidem.

Uwagi:

1. Wszelkie potrzebne dookreślenia w przypisach bibliograficznych podajemy w nawiasach kwadratowych, np.: J. Skurtys, Podrzewne dla kanonu (Konrad Góra, „Nie”) [recenzja], http://pismoludziprzelomowych.blogspot.com/p/jakub-skurtys-podrzewne-dla-kanonu.html [dostęp: 21.11.2020].

2. Tytuł od podtytułu oddzielamy kropką, chyba że na stronie tytułowej przywoływanego tekstu użyto innego znaku.

3. W przypadku globalnych firm wydawniczych podających wiele miejsc wydania
lub niepodających ich wcale, w adresie bibliograficznym należy uwzględnić jedynie nazwę wydawcy. Np.: W. Klein, Looking at Language
, De Gruyter Mouton 2019. 

4. W przypadku miast amerykańskich, zwłaszcza nazywających się jak miasta europejskie, podajemy w adresie bibliograficznym dwuliterowy kod stanu, tzw. alpha code (zob.: https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl? Function=getVD&TVD=53971). Np.: R. Godwin-Jones, Romantic Vision. The Novels of George Sand, Birmingham, AL: Summa Publications 1995.

5. W przypadku tekstów obcojęzycznych ewentualne określenia roli redaktorek, tłumaczy itd. podajemy w języku oryginału. Najczęstsze skróty angielskie, francuskie i niemieckie: ed., transl.; éd., trad.; Hg., Üb.

 

Bibliografia

Zestawienie wszystkich przywoływanych tekstów należy zamieścić na końcu artykułu. Obowiązuje kolejność alfabetyczna. Np.:

Bandia P.F., Translation as Reparation. Writing and Translation in Postcolonial Africa, London-New York: Routledge 2008.

M. Borys, Polska w wersji nightcorehttps://www.dwutygodnik.com/artykul/9239-polska-w-wersji-nightcore.html [dostęp: 21.11.2020].

Burszta A., Obce stany [plik dźwiękowy], https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/ cykle/obce-stany/ [dostęp: 21.11.2020].

Godwin-Jones R., Romantic Vision. The Novels of George Sand, Birmingham, AL: Summa Publications 1995.

Grądziel-Wójcik J., Konstelacje neoawangardy w poezji kobiet na przykładzie twórczości Julii Fiedorczuk [w:] Płeć awangardy, red. A. Kałuża, M. Baron-Milian, K. Szopa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019.

Klein W., Looking at Language, De Gruyter Mouton 2019. 

Ritz G., Język pożądania u Witolda Gombrowicza, przeł. M. Łukasiewicz [w:] idemNić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przeł. B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukasiewicz, Warszawa: Wiedza Powszechna 2002.

Skurtys J., Podrzewne dla kanonu (Konrad Góra, „Nie”) [recenzja], http://pismoludziprzelomowych.blogspot.com/p/jakub-skurtys-podrzewne-dla-kanonu.html [dostęp: 21.11.2020].Ulicka D., Czas i pamięć: Ingardenowska koncepcja budowy fazowej dzieła literackiego w kontekście neurofenomenologii, „Ruch Literacki” 2018, z. 2.